Geïnformeerde toestemming

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Waarom uw toestemming geven?

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • resultaten van bloedonderzoeken
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
 • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld
 • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 • U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.
 • U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens.
 • Zelfs als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hoe registreert u uw toestemming?

Als u instemt met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, kunt u uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart (eID):

 • via de toepassing ehealthconsent 
 • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een PIN-code) en voor alle andere personen die niet over een eID beschikken, zijn de zorgverleners gemachtigd om uw toestemming te registreren, indien u dit wenst.

Veilig en vertrouwelijk!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met wie u een zorgrelatie heeft, kunnen uw gegevens raadplegen.
Bovendien leven de elektronische gezondheidsnetwerken de privacywet en de wet op de patiëntenrechten na.

Een concreet voorbeeld

Tijdens uw vakantie eender waar in België wordt u in de dienst spoedgevallen opgenomen. Dankzij uw toestemming beschikken de zorgverleners die u behandelen over alle nodige informatie om u de zorg te verlenen die rekening houdt met uw algemene gezondheidstoestand.

 

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten die onder deze toestemming vallen:

info@gezondheid.belgie.be