Maximumfactuur (MAF)

Wat is de MAF?

De maximumfactuur (MAF) is een systeem dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin binnen de perken houdt. Als de medische kosten van u en uw gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt uw ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug.


Welke types van MAF zijn er?

 Er zijn 3 types van MAF, met elk hun eigen berekening van het maximumbedrag:

         1.de inkomens-MAF

        De inkomens-MAF is een systeem waarvoor iedereen in aanmerking komt.
        Bij dit type MAF is het maximumbedrag variabel: het hangt af van uw netto belastbaar gezinsinkomen.

Algemene regel:

Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe hoger uw totale maximumbedrag (= bedrag van al uw gezinsleden samen).

Het maximumbedrag dat geldt voor uw gezin wordt vastgesteld door een informatie-uitwisseling tussen het RIZIV, uw ziekenfonds en de belastingadministratie.

Daalt uw gezinsinkomen aanzienlijk door langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Vraag dan aan uw ziekenfonds om uw dossier opnieuw te bekijken en eventueel het toegepaste maximumbedrag aan te passen.

Bijkomende regel:

Was het totaal aan persoonlijke aandelen van een van uw gezinsleden gedurende de 2 voorgaande kalenderjaren telkens minimum 450 EUR? Of geniet een gezinslid tijdens het lopende kalenderjaar het statuut ‘chronische aandoening’? Dan ligt uw totale maximumbedrag dit jaar 100 EUR lager.

Voorbeeld:

Uw gezin bestaat uit uzelf, uw vrouw en uw 2 kinderen. Uw totale maximumbedrag voor de inkomens-MAF in 2014 is volgens de algemene regel 650 EUR. In 2012 en 2013 was uw vrouw vaak ziek: in 2012 heeft zij 500 EUR aan persoonlijke aandelen betaald en in 2013 was dat 600 EUR. In 2014 ligt uw totale maximumbedrag daarom 100 EUR lager: 550 EUR in plaats van 650 EUR.

 

       2. de sociale MAF         

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan hebt u in principe recht op de sociale MAF.
Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast.

Algemene regel:

Het totale maximumbedrag van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet, is 450 EUR.

Bijkomende regel:

Was het persoonlijk aandeel van een lid van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet gedurende de 2 voorgaande kalenderjaren telkens minimum 450 EUR? Of geniet een gezinslid tijdens het lopende kalenderjaar het statuut ‘chronische aandoening’? Dan ligt het totale maximumbedrag van het betrokken gezin dit jaar 100 EUR lager.

Voorbeeld:

U, uw vrouw en kinderen (die personen ten laste van u zijn) hebben in 2014 recht op de verhoogde tegemoetkoming. Uw gezin heeft dus recht op de sociale MAF, met als maximumbedrag 450 EUR. In 2012 en 2013 was uw vrouw vaak ziek: zij heeft telkens 450 EUR aan persoonlijke aandelen betaald. In 2014 ligt het maximumbedrag daarom 100 EUR lager: 350 EUR in plaats van 450 EUR.

 

         3. de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar

Voor uw kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming.
Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast.

Algemene regel:

Het maximumbedrag (= bedrag van uw kind individueel) is 650 EUR, ongeacht uw gezinsinkomen.

Bijkomende regels:

Was het persoonlijk aandeel van uw kind gedurende de 2 voorgaande kalenderjaren telkens minimum 450 EUR? Of geniet uw kind tijdens het lopende kalenderjaar het statuut ‘chronische aandoening’? Dan is het maximumbedrag voor uw kind dit jaar maar 550 EUR.

Voorbeeld:

In 2014 is uw dochter 18 jaar. In 2012 en 2013 was zij vaak ziek: in 2012 heeft zij  500 EUR aan persoonlijke aandelen betaald en in 2013 was dat 600 EUR. In 2014 ligt haar totale maximumbedrag daarom 100 EUR lager: 550 EUR in plaats van 650 EUR.

Had uw kind vóór 2 juli 2002 recht op verhoogde kinderbijslag? Dan is het maximumbedrag voor uw kind maar 450 EUR.

 

Welke kosten tellen mee?

De volgende kosten tellen mee om het maximumbedrag te bereiken:

  • persoonlijk aandeel voor prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten,verpleegkundigen en andere zorgverleners
  • persoonlijk aandeel voor terugbetaalde geneesmiddelen en voor magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt)
  • persoonlijk aandeel voor technische prestaties (bv. operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, technische testen…)
  • persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen)
  • forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
  • enterale voeding via sonde of stoma voor jongeren van minder dan 19 jaar
  • endoscopisch materiaal en viscerosynthesemateriaal
  • afleveringsmarges (supplementen) voor implantaten.

 

Wat is een gezin binnen de MAF?

Alle personen die op 1 januari van het betrokken jaar op hetzelfde officiële adres wonen, vormen een gezin. Het maakt dus niet uit of u getrouwd bent of samenwoont. Ook een alleenstaande is een gezin.

 

Hoe en wanneer krijgt u uw geld terug?

Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. Bij de 1e uitbetaling in het kader van de MAF ontvangt u een attest.